homepage

  Karateschool Kenshin

  Goju-Ryu Karate-do in Dongen


  Volgens de Japanse Budo-leer vormen trainingsdiscipline, respect en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid jegens de leraar een vanzelfsprekend aspect tijdens het beoefenen van karate-do. Het correct naleven van de gedragsregels ligt besloten in de Japanse/Oosterse opvatting omtrent leren. Tevens wordt de saamhorigheid binnen de dojo hiermee vergroot.

  Omgangsvormen

  Bij het betreden van de dojo, de trainingsruimte, groet je waarbij je het volgende uitspreekt: 'Onegaishimasu'.Bij het verlaten van de dojo groet je eveneens waarbij je het volgen­de uit­spreekt: 'Arigato gozaimashita'. Deze beide termen worden ook afzonderlijk ge­bruikt tussen de verschillende onderdelen van de les tezamen met een correcte groet (buiging) naar de leraar, medeleerling of de voorzijde (shomen) van de dojo.
  Bij binnenkomst van een leraar wordt door de op dat moment hoogst gegradueerde leerling de aanwezige leerlingen geatten­deerd door middel van 'Kiotsuke' op zijn aanwezigheid. Men draait zich naar de leraar waarna na het noemen van zijn naam en titel op commando 'Rei' wordt gegroet met 'O­negaishima­su'. Indien de leraar na beëindiging van de les de dojo eerder verlaat dan de leerlingen vindt dezelfde procedure plaats, alleen wordt dan gegroet met 'Arigato gozaimashita'. Groet altijd duidelijk en correct (juiste houding).
  Je dient voor aanvang van de les reeds aanwezig te zijn in de dojo en begint zelf met rek- en strekoefeningen (warming-up). Doe dit altijd met beleid, aangezien spieren en pezen nog onvoldoende warm zijn. Eenmaal in de dojo aanwe­zig, dan ook trainen.

  Zazen

  Op commando 'shugo' is het zaak om jezelf zo spoedig mogelijk op te stellen, dat wil zeggen in volgorde van dan- en kyugraad. Zowel de aanvang als beëindiging van de les geschiedt in 'seiza' (knielzit). Dit is bedoeld als korte meditatie (geestelijke en lichamelijke voorbereiding), waar­na zowel de grondlegger (Kaiso) van de organisa­tie, de huidige stijlleider (Saiko Shi­han), leraren en medestudenten worden gegroet. De aankondiging gaat als volgt:

  Mo­kuso = ogen slui­ten, stopzetten van de gedachtenstroom (medita­tie)

  Mokuso naotte = ogen rustig openen, einde meditatie

  Shomen nitai  shite......Rei.........Naotte

  Shihan - Jokyo - Shidoin ni tai shite.....Rei......Naotte

  Otagaini......R­ei........N­aotte.

  Tijdens Zazen voor aanvang van de les worden de leraren aangegroet met Onegaishima­su, als afsluiting van de les met Arigato gozaimashita. Als je tijdens de les iets wilt vragen, spreek de leraar dan aan met zijn/haar titel, nooit met zijn/haar naam. Mocht het voorkomen dat je te laat op de les verschijnt, groet dan vanuit 'seiza' twee maal naar de voorzijde van de dojo. Je begint zelf met de warming-up en wacht tot de leraar aangeeft dat je aan de les kunt deelnemen.

  Hygiëne

  Persoonlijke hygiëne is tijdens de beoefening van Karate-do van groot be­lang. Nagels van handen en voeten moeten kort en schoon zijn. Kleding moet schoon en correct zijn, obi (band) conform de behaalde graad en organisatie embleem op de linker borst. Het dragen van sieraden, in welke vorm dan ook, is verboden. Dit om de eigen veiligheid en die van trainingspartners te waarborgen.